Kertenkele Öldürmek

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt

Ebu Hurayra (r.anh) anlatıyor: "Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
"Kim kertenkeleyi ilk darbede öldürürse ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan da az sevap kazanır."
(Muslim Selam 147 (2240); Metin Muslim'den alınmadır. Ebu Da-ud Edeb 75 (5263 5264); Tirmizî Ahkâm 1 (1482). Bazı Tirmizî tertibinde Sayd bölümünde 13. babta.)
38- Kertenkele Öldürmenin Mustehab Oluşu Babı142- (2237) Bize Ebû Bekr b. Ebî Şeybe ile Amru'n-Nâkıd, İshâk b. İbrahim ve İbni Ebî Ömer rivayet ettiler, İshâk ahberanâ; ötekiler haddesenâ tâbirlerini kullandılar. (Dediler ki) : Bize Sufyân b. Uyeyne AbdulHamid b. Cuheyr b. Şeybe'den, o da Saîd b. Museyyeb'den, o da Ummu Şerik'den naklen rivayet etti ki : Peygamber (s.a.v.) ona kertenkeleleri Öldürmesini emir buyurmuş.
İbni Ebî Şeybe'nin hadîsinde (Ona tâbiri yoktur. Sâdece) emir buyur­du, denilmiştir.

143- (...) Bana Ebu't-Tâhir de rivayet etti. (Dedi ki): Bizr İrni Vehb haber verdi. (Dedi ki) : Bana İbni Cureyc haber verdi. H.
Bana Muhammed b. Ahmed b. Ebî Halef dahî rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ravh rivayet etti. (Ded; ki) : Bize İbni Cureyc rivayet etti. H.
Bize Abd b. Humeyd dahi rivayet etti, (Dedi ki) : Bize Muhammed b. Bekir haber verdi. (Dedi ki) : Bize îbni Cureyc haber verdi. (Dedi ki) : Bana AbdulHamid b. Cureyc b. Şeybe haber verdi. Ona da Saîd b. Museyyeb haber vermiş. Ona da Ummu Şerik haber vermiş ki; kendişi kertenkeleleri öldürmek hususunda Peygamber(s.a.v.)'den emir istemiş, O da onların Öldürülmesini emir buyurmuş.
Ummu Şerik Benî Âmir b. Luey kabilesi kadınlarından biridir. İbni Ebî Halet ile Abd b. Humeyd'in hadîsleri lâfız itibariyle birdir. İbni Vehb'in hadîsi de ona yakındır.

144- (2238) Bize İshâk b. İbrahim ile Abd b. Humeyd rivayet ettiler. (Dediler ki) : Bize Abdurrezzak haber verdi, (Dedi ki) : Bize Ma'mer, Zuhrî'den, o da Âmir b. Sa'd'dan, o da babasından naklen haber ver­di ki; Peygamber (s.a.v.) kertenkelenin öldürülmesini emir buyurmuş ve ona fasıkcık adını vermiş.

145- (2239) Bana Efcu't-Tâhir ile Harmele rivayet ettiler. (Dediler ki) : Bize İbni Vehb haher verdi. (Dedi ki) : Bana Yûnus, Zuhrî'den, o da Urve'den, o da Aişe'den naklen haber verdi ki : Rasûlullah (s.a.v.) kertenkele için fâsıkçık demiş.
Harmele şunu ziyâde etmiştir. Âişe : Ben onun kertenkeleyi Öldürme­yi emrettiğini işitmedim demiş.

146- (2240) Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Halid b. Abdulah, Suheyl'den, o da bahasından, o da Ebû Hurayra'den nak­len haber verdi. Şöyle demiş; Rasûlullah (s.a.v.) :
«Her kim bîr kertenkeleyi ilk vuruşta öldürürse ona şu ve şu kadar sevâb vardır. Ve her kim onu ikinci vuruşta Öldürürse, birinciden aşağı olmak üzere ona şu kadar sevab vardır. Ve her kim onu üçüncü vuruşta öldürürse ona da ikinciden aşağı olmak üzere şu ve şu kadar sevab vardır.» buyurdular.

147- (...) Bize Kuteybe b. Saîd rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ebû Avâne rivayet etti. 
Bana Zuheyr b. Harb da rivayet etti, (Dedi ki) . Bize Cerîr rivayet etti. .
Bize Muhanımed b. Sabbah dahî rivayet etti. (Dedi ki) : Bize İsmail (yâni tbni Zekeriyya) rivayet etti. 
Bize Ebû Kurayb de rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Veki' Sufyan'dan rivayet etti. Bu râvileriıı hepsi Suheyl'den, o da babasından, o da Ebû Hurayra'den, o da Peygamber (s.a.v.) 'den naklen Hâlid'in Suheyl'den rivayet ettiği hadîs manâsıyla rivayette bulunmuşlardır. Yalnız Cerîr müstesna! Çünkü onun hadîsinde :
«Her kim bir vuruşta bir kertenkele öldürürse ona yüz sevab yazılır, ikincide bundan daha aşağı, üçüncüde ondan daha aşağı yazdır.» ifâdesi vardır.

(...) Bize Muhammed b. Sabbah da rivayet etti. (Dedi ki) : Bize İsmâil (yâni Ebu Zekeriyya) Suheyl'den rivayet etti. (Demiş ki) : Bana kız kardeşim Ebû Hureyre'den, o da peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)den naklen rivayet etti ki :
«İlk vuruşta yetmiş sevab vardır.» buyurmuşlar,
Hz. Âişe hadîsini Buhari" «Bed'ul-Halk» bahsinde tahrîc etmiştir.
Vezega: Kertenkele demektir. Biraz daha büyüğüne Arabiar Sam ebras derler. 
Ulemâ kertenkelenin eziyet verici haşerattan sayıldığında ittifak etmişlerdir. Peygamber (s.a.v.)'in onun öldürül­mesini emir buyurması bundandır. Bir vuruşta öldürmenin çok sevablı, ikinci vuruşta öldürmenin ondan daha az sevablı olması bu hususta dik­kat göstermeye teşvik içindir. Çünkü bir vuruşta öldürülemezse kaçabi­lir. 
Rasûlullah (s.a.v.) hilde ve haremde öldürülen za­rarlı hayvanlar gibi buna da fâsıkcık adı vermiştir. Fâsık yoktan çıkan­dır. Bu hayvanlar da fazla zarar yapmak ve eziyet vermek suretiyle âde­ta diğer haşerâtın içinden çıkmışlardır. 
İmam Ahmed'in Hz. Âişe'den rivayet ettiği bir hadîste şöyle denilmektedir :
«Aişe'nin evin­de dayalı bir süngü vardı. Bu kendisine soruldu da şunları söyledi:
Biz onunla kertenkele öldürürüz. Çünkü Peygamber (s.a.v.) haber verdi ki: İbrahim (a.s.) ateşe atıldığı vakit yer­yüzündeki bütün hayvanlar onu söndürmeye çalışmış, yalnız kertenkele istisna teşkil etmiştir. Çünkü o ateşi üfürmüştür. Bu sebeple Peygamber (s.a.v.) onun öldürülmesini emir buyurdu.»
Yine Hz. Âişe'den rivayet olunduğuna göre Beyt-i Makdis yandığı vakit kerten­keleler ateşi üfürmüşlerdir.
Bu hadîsler kertenkelenin fıtratında kötülük olduğunu beyân için vârid olsa gerektir.

1 yorum

  1. Yine hadisten yanlış yorum çıkarmışsınız.Hadis kertenkelelerin soyunu tüketin gördüğünüz yerde öldürün şeklinde değildir.Öldürülecek olan zararlı hayvanların tek hamlede acı çektirmeden eziyet yapmadan öldürülmesini istemektedir.Bu örümcek,fare,yılan,hatta zarar veriyorsa karınca için de geçerlidir.

Leave a Reply

Copyright 2013 Risale-i Ateizm All rights reserved Designed by Risale-i Ateizm